Skip to main content

Helpcentrum

Kom je er even niet uit?

Op deze pagina tref je informatie aan over de werking van de inhuurdesk en worden antwoorden gegeven op veel voorkomende procedurele vragen. Vragen over een specifieke opdracht kun je alleen digitaal tijdens de ingestelde vragenronde van de opdracht stellen. De termijn om vragen te stellen vind je terug in de opdrachtinformatie van de publicatie.

Mocht je technische ondersteuning nodig hebben in het gebruik van onze inhuurdesk dan kun je gebruik maken van het webformulier onderaan deze pagina.

Meestgestelde vragen

Voor wie is de inhuurdesk van Vervangingsfonds/Participatiefonds bedoeld?

Via Vervangingsfonds/Participatiefonds kunt u als ZZP'er offreren op gepubliceerde tijdelijke opdrachten. Daarnaast kunnen bemiddelingsbureaus via de website één kandidaat voordragen.

Vervangingsfonds/Participatiefonds is ingericht als een Dynamisch Aankoopsysteem. Wat houdt dit in?

Vervangingsfonds/Participatiefonds is ingericht als Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). Dit betekent dat registraties formeel moeten worden goedgekeurd. In het registratieproces dient u zich te conformeren aan de gestelde geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden, waarna u binnen 10 werkdagen bericht krijgt met betrekking tot uw toelating.

Tijdens de toelatingsprocedure is het niet mogelijk om deel te nemen aan nota's van inlichtingen of offertes in te dienen. Nadat u bent toegelaten op het DAS, kunt u alleen reageren op opdrachten die gepubliceerd zijn na uw toelating en dus niet op reeds lopende opdrachten.

Meer informatie over een Dynamisch Aankoopsysteem vindt u op de website van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing op het DAS?

De (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-)publieke instellingen in Nederland. De Aanbestedingswet 2012 vindt u op de website Overheid.nl.

Welke (inhuur)voorwaarden zijn van toepassing?

Bij registratie op de Inhuurdesk dient u zich te conformeren aan de geldende voorwaarden om toelating te krijgen tot het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). Naast het uploaden van een volledig ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en een uitreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 6 maanden) dient u akkoord te gaan met de volgende documenten:

Ik heb mijn verzoek tot toelating ingediend. Wanneer ontvang ik bericht?

Nadat uw aanvraag succesvol is verzonden wordt deze ter controle aangeboden bij vertegenwoordigers van de aanbestedende dienst. U ontvangt spoedig doch uiterlijk binnen 10 werkdagen een bericht met betrekking tot uw toelating per mail. In geval uw gegevens correct en volledig zijn aangeleverd ontvangt u een goedkeuring. Indien er gegevens ontbreken of niet correct blijken te zijn ontvangt u een bericht met het verzoek de betreffende gegevens te corrigeren of aan te vullen.

Wij verzoeken u in afwachting van het resultaat op deze controle geen contact op te nemen met de aanbestedende dienst.

Ik heb bericht ontvangen met betrekking tot mijn toelating en ik moet nieuwe of aanvullende informatie toesturen. Hoe doe ik dit?

In de mail die u heeft ontvangen met betrekking tot uw toelating staat omschreven welke informatie u (opnieuw) dient aan te leveren. Deze informatie kunt u enkel via de website aanleveren. In de mail staat een link naar de juiste pagina. Ook als u inlogt op de website zult u deze pagina in beeld krijgen.

Ik heb nog geen formeel goedgekeurde registratie. Kan ik wel al offreren op openstaande opdrachten?

Nee, dit is niet mogelijk. U dient in het bezit te zijn van een volledig goedgekeurde registratie om toegelaten te worden tot het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). Nadat u bent toegelaten op het DAS, kunt u alleen reageren op opdrachten die gepubliceerd zijn na uw toelating en dus niet op reeds lopende opdrachten.

Mijn registratie is formeel goedgekeurd maar ik kan niet offreren op een openstaande opdracht. Waarom is dit zo?

Nadat u bent toegelaten op het DAS, kunt u alleen reageren op opdrachten die gepubliceerd zijn na uw toelating en dus niet op reeds lopende opdrachten. Dit is in lijn met de Aanbestedingswet Artikel 2.105 waarin is bepaald dat gegadigden gelijktijdig dienen te worden uitgenodigd tot deelneming. Deze uitnodiging vindt plaats op de datum dat de opdracht is gepubliceerd.

Zijn er kosten verbonden aan een registratie op het Dynamisch Aankoopsysteem?

Registratie op en gebruik van het DAS is volledig kosteloos

Ik heb niet op tijd kunnen reageren op een opdracht, wat kan ik doen?

Bij iedere gepubliceerde opdracht staat vermeld tot wanneer u uw offerte kunt indienen. Als deze termijn is verstreken kunt u geen bieding meer indienen. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt.

Ik wil een reeds ingediende offerte wijzigen. Is dit mogelijk?

Binnen uw account kunt u de door u ingediende offerte benaderen bij de betreffende opdrachtvermelding. Hier treft u de mogelijkheid de offerte te bewerken.
U kunt uw offerte aanpassen zolang de inschrijftermijn van de opdracht open staat. Na verloop van de inschrijftermijn is wijzigen niet meer mogelijk. U kunt dan enkel nog uw offerte intrekken.

Ik wil mijn offerte intrekken/mijn kandidaat terugtrekken. Hoe doe ik dit?

Binnen uw account kunt u de door u ingediende offerte benaderen bij de betreffende opdrachtvermelding. Hier vindt u de mogelijkheid de offerte in te trekken. Er wordt gevraagd de reden van intrekking op te geven.

Het intrekken van uw offerte kan niet ongedaan worden gemaakt. Bij het intrekken van uw offerte zal de opdrachtgever per e-mail worden geïnformeerd.

Hoe worden de offertes beoordeeld?

De marktplaats sorteert de binnengekomen offertes automatisch op basis van de behaalde score. Deze score bestaat uit een prijs- en een kwaliteitsdeel welke bij de invoer van de opdracht is bepaald.

Het kwaliteitsdeel bestaat uit de score die is behaald op de opgegeven gunningscriteria. De score op het prijsdeel wordt berekend volgens de formule: (laagste prijs/offerte prijs) x weging (%).

De recruiter controleert de offertes op correctheid. Hierna ontstaat de in de opdracht aangegeven top van best scorende kandidaten op basis van EMVI. In het geval een interview tot de gunningscriteria behoort worden deze kandidaten uitgenodigd. Op basis van de interviews wordt een additionele score toegekend.

Waar kan ik vragen stellen over de procedure/opdracht?

Tijdens het plaatsen van de opdracht wordt er een termijn meegegeven waarbinnen er vragen kunnen worden gesteld. Deze termijn wordt vermeld op de opdracht detailpagina. Via de button 'Vraag stellen' kunt u uw vraag digitaal insturen.

Nadat alle vragen zijn beantwoord worden deze in één keer gepubliceerd op de website. Het is enkel mogelijk om vragen op de omschreven manier en tijdens de vastgestelde termijn in te dienen. Hier kan in geen geval van worden afgeweken.

Wanneer krijg ik een reactie op de door mij ingediende offerte?

Bij de opdrachtinformatie treft u een planning met daarin de verwachte datum van de terugkoppeling. U wordt via de e-mail op de hoogte gesteld van de gunning/afwijzing.

Wanneer en hoe worden de uiteindelijke gunningen bekend gemaakt?

Alle uiteindelijke gunningen worden openbaar gepubliceerd op inhuur.vfpf.nl.

Ik heb een klacht over de aanbestedingsprocedure. Waar kan ik deze indienen?

Mocht u een klacht hebben over de aanbestedingsprocedure of bezwaar willen aantekenen tegen een gunning dan kunt u contact opnemen met VfPf door een mail te sturen naar inhuur@vfpf.nl.

Zie voor een toelichting op de procedure de Selectie- en gunningsleidraad

Technische ondersteuning

Mocht je tegen technische problemen aanlopen tijdens het gebruik van Vervangingsfonds/Participatiefonds dan kun je gebruik maken van onderstaand web formulier. Jouw melding wordt afgehandeld door de software leverancier van de website.

Aanhef *

*
*
*
*
captcha code
Herhaal bovenstaande 2 woorden.
Let op het gebruik van grote en kleine letters.
Terug naar boven